افعال دو کلمه ای را در زبان انگلیسی بیشتر بشناسیم

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

در انگليسي گاهي بعضي از افعال با يك يا چند حرف اضافه تركيب شده و افعال جديدي را بوجود مـي آورند .

turnچرخیدن                                       look                             نگاه کردن

turn on      روشن کردن                        look forجستجو کردن

turn off      خاموش کردن                      look afterمراقب بودن

turn up           زیاد کردن                      look forward to چشم براه  بودن

افعال دو <strong>کلمه</strong> ای را در <strong>زبان</strong> <strong>انگلیسی</strong>

افعال دو کلمه ای را در زبان انگلیسی

همانگونه كه بيان شد افعال دو كلمه اي از يك فعل اصلي و يك يا چند حرف اضافه تشــكيل مي شوند كه  به دو دسته افعال دو كلمه اي جداشدني و افعال دو كلمه اي جدانشدني تقسيم مــــــــي شو ند.

افعـال دو كلمه اي جدا شدني

تذكر: در اينگونه از افعـال دو كلمه اي چنانچه مفعول بصورت اسم باشد آنرا مي توان هم پس از حرف اضافه وهم قبل از حرف اضافه بكـار برد ولي اگر مفعول بشكل ضمير مفعولي باشد ، حتماً مي بايست آنرا قبل از حرف اضافه بكار برد .

الف – اگر مفعول فعل دو كلمه اي يك اسم باشد، هم مي تواند بعد از قسمت اصلي فعل دو كلمه اي بيايد و هم مي تواند بعد از جزء دوم فعل دو كلمه اي بيايد به مثال زير توجه كنيد:

I put on my coat.               put   on   +   مفعول

I put my coat on.          put   +    مفعول     +   on

همانطور كه در مثال بالا ملاحظه مي كنيد مفعول اين فعل يعني my coat در جمله اول بعد از هردو كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و در جمله دوم كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و به هر دو شكل صحيح است.

ب – حال اگر مفعول فعل دو كلمه اي، يك ضمير باشد فقط مي تواند ما بين دو كلمه فعل دو كلمه اي بيايد. به مثال زير توجه كنيد:

I put it on. ( put   +   +   ضمير مفعول  on)

ملاحظه مي كنيد it كه مفعول است ما بين put , on كه دو كلمه فعل دو كلمه اي هستند، آمده است. به چند مثال ديگر توجه كنيد:

شما با چند فعل دو كلمه اي جدا شدنی زير قبلاً آشنا شده ايد:

give back             ‌پس دادن                                put on                پوشیدن

take off درآوردن لباس                                         wake up          بیدار شدن

turn on              روشن کردن                               turn off       خاموش کردن

turn up                     بالا بردن                             turn down  پائین آوردن

call up تماس تلفنی گرفتن                                     pick up برداشتن

I turn on the T.V . ( turn on  +  مفعول  )

I turn the T.V on (turn + مفعول  +  on )

Can you wake up Marry at 6? ( wake up  +  مفعول  )

Can you wake Marry up at 6 ? ( wake +  مفعول  +  up )

Can you wake her up at 6 ? ( wake + ضمیر مفعولی   +  up  )

افعال دو كلمه اي جدانشدني

الف )چنانچه افعال دو كلمه اي جزءافعال لازم باشند كه در اين صورت بعد از آنها مفعول بكار نمي رود .

get up ( بيدار شدن) – come back ( برگشتن )

ب ) يا اينكه حرف اضافه ي متعاقب فعـل باشد كه در اينصورت فعل و حرف اضافه ي آن بهيچ وجه جدا نمي شوند و در اين حـالت مفعول چه بشكل اسم و چه بشكل ضمير بعد از حرف اضافه قرار مي گيرد .

He is looking for his son.

He is looking for him.

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 29 تاريخ : سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 ساعت: 1:59

close
تبلیغات در اینترنت